Ürün Sürdürülebilirliği

LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Eko dizayn ve İnovasyon yönetimi (Senaryo Analizleri)

Yaşam döngüsü değerlendirmesi ürün, proses veya hizmetlerin üretim, kullanım ve bertaraf süreçlerindeki çevresel etkilerini belirleyen bir metodolojidir. ISO 14040 serisini baz alır.

  • Amaç, Kapsam ve sistem sınırlarının belirlenmesi
  • Girdi – Çıktı envanterinin hazırlanması
  • Envanter verileri ile oluşabilecek potansiyel çevresel etkilerin değerlendirilmesi
  • Envanter ve etki değerlendirme hesaplama sonuçlarının çalışmanın amacına göre yorumlanması

 

LCA Framework

ISO 14040 ve 14044’e göre Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Çerçevesi ve Uygulamaları

 

Ürünün “yaşam döngüsü” boyunca, yani hammaddelerinin doğadan çıkartılıp, nihai atıklarının doğaya döndüğü ana kadar geçirdiği evrelerinin ele alınacağı şekilde üretim ve kullanım faaliyetlerinin çevre üzerindeki toplam etkisinin değerlendirilmesidir.

LCA cycle

YDD yapmak kuruma farklı noktalarda faydalar sağlamaktadır. Teknik olarak üretim süreçlerinin incelenmesiyle, enerji ve malzeme akışlarında şeffaflık ve süreçlerdeki optimizasyon potansiyellerinin belirlenmesi sağlanacaktır. Bu şekilde hem ürünün çevresel performansı sayısal olarak ifade edilebilir hale gelecek, hem de ürünün tüm süreçleri için yapılan iyileştirme ve optimizasyonlar, beraberinde kaynakların optimum tüketilmesini ve maliyet tasarrufunu da getirecektir. Öte yandan ürünlerin kendi aralarında kıyaslanabilmesi için baz oluşturulmakta ve benzer ürünler arasında farklılaşmasını ve sürdürülebilirlik platformunda birbirleri ile karşılaştırılabilmesine olanak vermektedir. Bununla birlikte, inovasyon yönetimi için de ürün dizaynında yapılabilecek değişikler için senaryo modellemesi yapılabilmektedir. Pazarlama katkılarına gelecek olursak yeşil pazarlama aracı olarak ürününüzün değerini arttırmakla beraber global ve yerel olarak rekabet unsurunu arttırmaktadır. Kurumunuzun sürdürülebilirlik çalışmalarının içselleştirilmesine katkıda bulunan YDD çalışması, yakın geçmişte yürürlüğe girmiş söz konusu olan uluslararası ve Avrupa Birliği normlarına da hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.