Hizmetler

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın ancak ekonomik başarının, çevrenin korunması ve sosyal sorumluluk alanındaki gelişmeyle paralel olarak ilerleyebileceği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir.  Bu noktadan yola çıkarak uluslararası arenada söz sahibi olmak isteren kurumlar,  bünyelerine sürdürülebilirlik prensiplerini  hızlı ve doğal bir biçimde entegre etmeyi amaçlamaktadır.

Altensis bunu hedefleyen ulusal ve uluslarası firmalara belirlediği sürdürülebilirlik prensipleri altında, teknik, sosyal ve ekonomik konuları kapsayan geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Altensis bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri sunar:

Sürdürülebilirlik Stratejisi: Sürdürülebilirlikle, yani çevresel, sosyal, etik, ekonomik ve yönetişimle ilgili riskleri belirleyip fırsatları değere dönüştürerek şirketin finansal sürdürülebilirliğini koruması amacıyla uygulanan strateji olarak tanımlanabilir.

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Sürdürülebilirlik Performans Yönetimi: Günümüz dinamik piyasalarında şirketlerin klasik anlamda kurumsal yani finansal ve büyüme odaklı stratejilerinin artık tek başına yeterli olmadığından farklı boyutların da entegre edilmesi için sistematik bir gösterge yönetimi (indicator management) sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturur.

Gösterge yönetiminin amacı potansiyelleri tanımlayıp çözüm önerileri getirebilmektir. Getirilerini şu ana başlıklar altında sıralayabiliriz:

  •      Maliyet tasarrufu potansiyellerini keşfetmek
  •      Risk ve fırsatların farkına varmak
  •      Organizasyonu ve çalışanları daha yetkin kılmak
  •      Şirket imajını yükseltmek
  •      Yeni pazar girişimi ve mevcut pazarda farklılaşmak

Sürdürülebilirlik Performans Yönetimi

Sürdürülebilirlik Raporu: ekonomik, çevresel ve sosyal parametreler üzerine hazırlanan raporlar için kullanılan genel bir kavramdır.  Sürdürülebilirlik raporu, şirketlerin sürdürülebilir gelişim amacı doğrultusunda yol alırken kendilerini, iç ve dış paydaşlara hesap verebilir ve güvenilir kılan bir araç olarak da tanımlanabilir.

Sürdürülebilirlik raporu, raporu hazırlayan şirketin sürdürülebilirlik performansını dengeli ve makul bir şekilde açıklar ve değerlendirir. Rapor şirketin paydaşları üzerinde yaptığı pozitif veya negatif her türlü katkıya da yer verir. Ayrıca bu raporlar şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini, projelerini ve yönetim tarzlarını da açıkça anlatmalıdır. Genel hatları ile raporun bir şirketin tüm önemli paydaşlarının bilgi ihtiyacını karşılayacak içerik ve kalitede olması beklenir. Raporlama yapan ve yapmayan bütün şirketler göz önüne alındığında, raporlamanın en çok marka bilinilirliğine ve rekabet avantajına etkileri vurgulanmakta ve finansman sağlama konusunda raporlamanın etkilerinin düşük kaldığı düşünülmektedir.

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Karbon Yönetimi: Kyoto protokolü çerçevesinde ve 2012 tarihli 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliği’ belli kurum ve kuruluşların sera gazı emisyonu takibi yapmaları gerekmektedir. Özellikle uluslararası platformlarda hizmet veren kuruluşların, sera gazı envanterlerini uluslararası standart ve normalara uygun olarak tespit ederek raporlaması gerekmektedir.

Uluslarası Standartlar Enstitüsü tarafından çıkarılan ISO  14064 standardları; bir kuruluşun sera gazı emisyonu  envanterinin çıkartılması, raporlanması  ve iyileştirilmesi yönünde rehber standartlar serisidir. Aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

ISO  14064-1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

ISO 14064-2: Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements

ISO 14064-3: Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions

Altensis bünyesindeki uzmanlarla Uluslarası  standart ve yönetmelikler olan ISO 14064 ve GreenHouse Gas Protocol (GHG)’e uygun karbon emisyon hesaplaması, raporlaması  ve  gerekli durumlarda dengeleme/nötrleme hizmetleri sunmaktadır.

Kurumsal Karbon Ayakizi ve Sera Gazı Emisyonları Hesaplama, Karbon Dengeleme / Nötrleme

Sürdürülebilirlik Eğitimleri:

Hizmetimiz sürdürülebilirlik alanında genel sürdürülebilirlik, ürün sürdürülebilirliği, iklim değişikliği, karbon ayakizi, entegre atık yönetimi v.b. konularda genel bilgilendirme eğitimleri olabileceği gibi firmanın ihtiyacına özel hazırlanan eğitimleri de kapsamaktadır.

Sürdürülebilirlik Eğitimleri