Kurumsal Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Raporlaması: GRI

Sürdürülebilir kalkınmanın hedefi “şu andaki ihtiyaçları gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini riske atmadan karşılamaktır.” Tanımı itibariyle çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları birarada içeren sürdürülebilirlik konusu kurumların ajandalarında öncelikli bir pozisyonda bulunmaktadır. Toplum içindeki kilit işlevlerinden dolayı her türlü kurumun bu hedefe ulaşılmasında önemli bir rolü vardır.

İş modellerinin, karar alma süreçlerinin, pazar dinamiklerinin ve genel tüketici eğilimlerinin sürdürülebilirlik doğrultusunda şekillenmekte olması şirketlerin bu alandaki çalışmalarını ivmelendirmektedir. Şirket çıkarlarının toplumsal çıkarlar ile çatışmamasının, ekonomik ve kar odaklı bakış açısının yanında sosyal ve çevresel konuların da şirketlerin sorumluluğu olduğunun bilincine ulaşılan bir zaman dilimine girilmiştir. Bu doğrultuda sürdürülebilirliğin, kurumsal sosyal sorumluluğun çok ötesine geçtiğini ve şirketlerin strateji ve operasyonlarının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini görülmektedir.

Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği konusunda şeffaf olmak, şirketler, çalışanlar, sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar gibi çok çeşitli paydaşların hepsini ilgilendirmektedir. Sürdürülebilirlik konusunun özelikle son dönemlerde gündemde olması ile birlikte toplum ve paydaşlardan gelen bu konudaki baskılar sonucu sürdürülebilirlik raporlaması yapmak, şirketler için kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Tüm dünyada şirketler, çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını “Sürdürülebilirlik Raporu” çatısı altında toplayarak belli dönemlerde kamuoyu ve paydaşları ile paylaşmaktadırlar.

Sürdürülebilirlik raporlaması, sürdürülebilir kalkınma hedefine doğru kurumsal performansla ilgili olarak ölçme, açıklama yapma ve iç ve dış paydaşlara karşı sorumlu olma uygulamasıdır. “Sürdürülebilirlik Raporlaması” ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerle ilgili raporlamayı tanımlamada kullanılan diğer terimlerle (üçlü sorumluluk raporlaması, kurumsal sorumluluk raporlaması, vs.) anlamdaş olan geniş bir terimdir.

Bir sürdürülebilirlik raporunda, raporlama yapan kurumun sürdürülebilirlik performansının, hem pozitif hem de negatif katkılarıyla birlikte, dengeli ve makul bir sunumu yapılmaktadır. Sürdürülebilirlik raporları, raporlama dönemi esnasında kurumun taahhütleri, stratejisi ve yönetim yaklaşımı bağlamında ortaya çıkmış neticeleri ve sonuçları kapsar. Raporlar, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilir:

 • Sürdürülebilirlik performansının yasalar, kurallar, yönetmelikler, performans standartları ve gönüllü girişimlerle kıyaslanması ve değerlendirilmesi,
 • Kurumun sürdürülebilir kalkınma hakkındaki beklentileri nasıl etkilediğinin ve onlardan nasıl etkilendiğinin gösterilmesi ve
 • Performansın, kurum içinde ve farklı kurumlarla zaman içinde karşılaştırılması.

Finansal raporlamalarda olduğu gibi, sürdürülebilirlik raporlamasında da güvenirlik, tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik ilkelerinin sağlanabilmesi için, belirlenmiş standartlarda raporlama yapmak, hem raporlama yapan şirketlere, hem de raporların okuyucularına uygulama ve değerlendirmede büyük fayda ve kolaylık sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ile işbirliği içinde çalışan ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan GRI (Global Reporting Initiative), küresel bir sürdürebilirlik raporlaması rehberi oluşturmak adına şirketlerin çevresel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini ve bu faaliyetlerinin sonuçlarını raporlayabilecekleri bir raporlama çerçevesi geliştirmiştir. Halen dünya çapında en yaygın ve genel kabul görmüş raporlama çerçevesi olan GRI ile rapor hazırlayan şirket sayısı 3000’e yaklaşmıştır.

Sürdürülebilirlik raporlarının ayrı bir uzmanlık gerektirmesi sebebiyle, GRI tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesinin şirketler tarafından uygulanması sırasında sıkıntılar yaşanabilmektedir. Altensis sürdürülebilirlik raporu hazırlanması konusunda Türkiye’ye spesifik konular, mevcut uygulamalar ve analizler ile bu süreci Türkiye’ye uygulanabilir bir hale getiren rehberlik hizmeti sunmaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasının Şirketlere Getirileri

 • Raporlama yaparak sürdürülebilirlik konusundaki şirket politikası ve vizyonunun paylaşılması,
 • Şirket itibarının artması,
 • Müşterilere karşı güvenilirliğin artması,
 • Müşteri ve çalışan sadakatinin ya da bağlılığının gelişmesi,
 • Kamuoyunda algının olumlu şekilde oluşması,
 • İzleme ve raporlama sistemi kurularak günlük iş performansıyla sürdürülebilirlik arasında bağ kurulması,
 • Şirketlerin rakipleri arasında farklılaşması,
 • Geleceğin iş modellerine ve şartlarına uygun konumlanması, süreçlerini uyumlulaştırması ve neticesinde bu konuda geride kalmış rakiplerle arayı açması,
 • Sosyal Yatırım Fonlarından faydalanma imkanı,
 • Raporlama vasıtasıyla eksi ve artı yönlerinin daha çok bilincinde olarak, hem geliştirmeleri gereken alanlara odaklanılması hem de rekabetin üst düzeyde olduğu piyasa şartlarında konumunu güçlendirmek için atılması gereken adımların net bir şekilde tespit edilmesi.