Kurumsal Karbon Ayakizi Ölçümü ve Raporlanması

Karbon Yönetimi

Kurumsal faaliyetlerin, ürünlerin veya hizmetlerin yüksek karbon salımına sebep olması işletmeleri iş süreçlerini tekrar değerlendirip düşük karbonlu yaklaşımlara yöneltmiştir.

Kurumsal düzey deyince organizasyonun içindeki tüm faaliyetlerden kaynaklanan emisyonları kastediyoruz. Bu faaliyetler ofislerdeki enerji, su ve çeşitli ham madde kullanımları, endüstriyel prosesler ve bunlara bağlı kaynak tüketimleri, şirket araçlarının kullanımı, iş seyahatleri v.b. şeklinde listelenebilir.

Karbon yönetimi dendiğinde de mevcut durum analizi yani verilerin izlenmesi ve hesaplanmasının ardından işletmelerin iş süreçlerini inceleyip emisyon azaltımı için gerekli önlemleri belirlemesi ve uygulaması gerekmektedir. Önleyip azaltılamayan da denkleştirilebilir.

Küresel iklim değişikliği günümüzde karşılaşılan en güncel ve önemli çevre problemlerinden biridir. Bu bağlamda birçok şirket, karbon emisyonlarını azaltmak adına karbon ayakizini hesaplayıp takip etmektedir. Böylece  faaliyetlerinin küresel iklim değişikliğine olan etkisini görüp sera gazı risklerini yönetme ve azaltım olasılıklarını belirleyebilir. Bu çalışmalarını raporlayıp halkla paylaşıp, erken ve gönüllü girişimleri sayesinde markasını ve tanınırlılığını arttırabilir. Neticesinde rekabete dayalı bir iş ortamında uzun dönem başarıyı garanti altına alabilir.

Kurumsal Karbon Ayakizi

Kurumsal karbon ayak izi, bir kurumun bütün faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının karbondioksit eşdeğeri olarak ton karbondioksit eşdeğeri (t CO2eq) cinsinden ifade edilir. Bir kurumun karbon ayak izi hesaplanırken, kurumun bütün faaliyetleri esnasında tüketilen fosil yakıtlar, hammaddeler, atıklar, ulaşım, yiyecek ve içecek tüketimi, v.b. gibi emisyon kaynakları dikkate alınmaktadır.

Karbon Ayakizi ve Sera Gazı Emisyonlarının takibinin önemi

Ülkemizde İklim Değişikliği ile mücadele alanında ulusal çabalarımız 2009 yılında Kyoto’ya taraf olmamız, ardınan 2010 yılı Ağustos ayında yayınlanan Sera Gazı Azaltım Sicili Tebliği ve en son olarak da 25 Nisan 2012 tarihinde 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren  Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliği şeklinde sıralanabilir.

25 Nisan 2012 tarihinde 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, 17 Mayıs 2014 tarih (29003 sayılı) revize edilmiştir. Yönetmeliği takiben 22 Temmuz 2014 tarihinde 29068 sayılı Resmi Gazete’de hakkında tebliğ yayınlanmıştır. Bu yönetmelik iklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli bir hamle olup ulusal sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını teşkil eden elektrik ve buhar üretimi, petrol rafinasyonu, petrokimya, çimento, demir-çelik, alüminyum, tuğla, seramik, kireç, kağıt ve cam üretimi gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi, doğrulanması ve raporlanmasına dair yöntem ve başlıca hususları düzenliyor.

Bu yönetmelikle sistematik olarak sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi ve düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlanması ve ülke genelinde sera gazı emisyonlarının daha net bir şekilde hesaplanması sağlanacaktır.

Yine yönetmelik kapsamında oluşturulan doğrulama sistemi ile tesis bazında hazırlanmış olan emisyon raporları, yerinde inceleme yapılarak doğruluğunun kontrolü sağlanacak. Yönetmeliğin uygulanması ile tesis bazında sera gazı emisyonlarına ilişkin şeffaf, doğru, karşılaştırılabilir, tam ve tutarlı veri ve bilgi üretimi sağlanabilecektir.

Yönetmelik kapsamındaki tesisler, her yıl düzenli olarak izleme, doğrulama ve raporlama sürecine tabi olacağından ve her yıl Bakanlığa gönderilecek olan sera gazı emisyon raporları tesislerin bir önceki yılda gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucunda oluşan emisyonların miktarını içereceğinden önümüzdeki yıllarda karbon yönetim hizmetlerine daha da talep artacaktır.

Karbon Dengeleme / Nötrleme

Karbon-nötr olmak: isteyen kurumlar organizasyonlarının faaliyetleri çerçevesinde oluşturdukları/atmosfere salımını gerçekleştirdikleri sera gazlarını (karbon ayakizlerini) hesaplayarak bu emisyonlarını önce azaltmaya çalışıp, azaltamadığını dengelemek/nötrlemek için emisyon azaltımı sağlayan projelerden (önerilen GoldStandard projeleridir) karbon kredileri satın alarak bu salımlarını dengelerler/nötrlerler.